Duck Who Codes's logo

Duck Who Codes

Blog by Duc Nguyen - Software Engineer @ Padlet. Making the world better with code.

Ruby 010

Not 101. This doens't have everything you need to know about Ruby. Just something I learned.

delete vs gán bằng undefined trong JavaScript

Đã bao giờ bạn xóa một property khỏi object trong JavaScript chưa? Bạn sử dụng cách nào? Bạn có muốn biết sự khác biệt giữa những cách đó? Bài viết này sẽ giúp bạn giải thích những thắc mắc trên.