Tag: node.js

I've been handling Stream events wrong, and you might as well

Handling events in Node.js is sometimes tricky. You don't want to make this mistake that I did.

Read

Khi require một file n lần, thì đoạn code bên trong file đó chạy bao nhiêu lần?

Hôm nay cuối sprint, đang hoàn thành nốt cái coverage test cho đúng hạn thì mình gặp phải tình huống như thế này.

Read
View all tags