Book reviews

Review sách The Little Go Book

Một chút review về cuốn sách dành cho Go beginner như mình.

Read

delete vs gán bằng undefined trong JavaScript

Đã bao giờ bạn xóa một property khỏi object trong JavaScript chưa? Bạn sử dụng cách nào? Bạn có muốn biết sự khác biệt giữa những cách đó? Bài viết này sẽ giúp bạn giải thích những thắc mắc trên.

Read